ประวัติความเป็นมาจิตวิทยา (Psychology)

Psychology picture

Psychology picture

จริงแล้วเรื่องของจิตวิทยาไม่ใช่สิ่งที่พึ่งเกิดขึ้นมาไม่นานแต่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์โลกอย่างเราๆ มานานแสนนาน เพียงแต่ว่าการนำเอาหลักจิตวิทยามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆ อาจเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมาไม่นานมากเท่าไหร่นัก ด้วยเหตุนี้การศึกษาเกี่ยวกับประวัติของจิตวิทยาจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพื่อที่จะได้เข้าใจและมองเห็นความเป็นมาที่น่าสนใจของหลักทางจิตวิทยาว่าจริงๆ แล้วโลกของเราเกิดเรื่องราวของจิตวิทยาขึ้นมาได้อย่างไร

ประวัติความเป็นมาชองจิตวิทยา

จุดเริ่มต้นของจิตวิทยาได้เริ่มต้นขึ้นมาจากนักปราชญ์ชาวกรีกที่ชื่อ เพลโด และ อริสโตเติล ทางด้านของเพลโดเชื่อว่าการคิดกับการใช้เหตุผลเท่านั้นที่ช่วยให้คนเกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เขาสามารถเข้าใจได้โดยไม่ได้สนใจต่อวิธีการสังเกตหรือการทดลองใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามทางด้านของอริสโตเติลกลับเป็นคนช่างสังเกตต่อสิ่งรอบตัวต่างๆ เขาให้ความสนใจกับสิ่งภายนอกที่เขามองเห็นได้ การเข้าใจถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับคนจำเป็นต้องมีการเริ่มต้นอย่างเป็นระบบด้วยการสังเกต ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 เรื่องของศาสนาเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แนวคิดทางศาสนาเน้นให้เห็นว่าจิตเป็นส่วนที่ถูกแยกออกมาจากร่างกาย ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 15 การฟื้นฟูด้านการสอบสวนด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดการละทิ้งในความเชื่อเดิมๆ สร้างการค้นหาในรูปแบบใหม่ๆ วิธีการต่างๆ ก็เริ้มเป็นแนวทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น จนถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ฟรานซิส เบคอน ได้กล่าวเอาไว้ว่า ทฤษฎีเป็นการให้แนวทาง การวิจัยเป็นการให้คำตอบ นั่นแสดงออกถึงการชี้ให้เห็นของความสำคัญระหว่างทฤษฎีกับการวิจัย ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 ไปจนถึงช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีกลุ่มแนวคิดสำคัญเกิดขึ้นอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประจักษ์นิยมชาวบริเตน ที่เชื่อว่า ความรู้จะผ่านมาทางสื่อกลางของความรู้สึก จิตเป็นศูนย์รวมทางความคิดเห็น ซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิด จิตวิทยากลุ่มสัมพันธนิยม แต่ในทางกลับกันนักจิตวิทยาอีกกลุ่มกลับให้ความสนใจในเรื่องของชีวภาพ อาทิ ความแตกต่างระหว่างประสาทส่วนความรู้สึกกับส่วนการเคลื่อนไหว รวมถึงลักษณะทางกายที่แสดงออกถึงปฏิกิริยาสะท้อน นักวิทยากลุ่มนี้ก็ได้พยายามอธิบายถึงการกระทำของมนุษย์ด้วยหลักการฟิสิกส์ เรียกว่า จิตฟิสิกส์

จากนั้นหลักการทางจิตวิทยาก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ มีการสร้างห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาเกิดขึ้น โดยแห่งแรกเกิดขึ้นที่เมืองไลฟ์ซิก เยอรมัน มีการจัดตั้งกลุ่มจิตวิทยาเกิดขึ้นมากมายเพื่อทำการศึกษาและทำความเข้าใจในด้านจิตวิทยา รวมถึงมีการนำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาของเหล่าบรรดาผู้รู้อีกมากมาย ถือว่าในยุคหลังๆ นี้จิตวิทยามีการศึกษาแบบจริงจังมากขึ้นและกลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ว่าได้