ภาษาทางจิตวิทยาหลักการใช้

Psychologicalpic

Psychological language

หลักการทางจิตวิทยาประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมากก็คือเรื่องของการใช้ภาษาทางจิตวิทยามาช่วยให้เกิดการโน้มน้าวใจต่อบุคคลอื่นๆ เพราะเรื่องของภาษาถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถเหมือนๆ กันเมื่อบวกกับการใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาแล้วก็จะยิ่งทำให้การนำเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้เกิดประโยชน์กับตนเองและสิ่งรอบข้างได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่การเรียนรู้ในเรื่องของหลักการใช้จิตวิทยาทางด้านภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะสามารถนำเอาไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

หลักการใช้ภาษาทางจิตวิทยา

การใช้ภาษาทางด้านจิตวิทยาจริงๆ แล้วก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ แต่ที่เรามักเห็นกันอยู่เป็นประจำก็คือการใช้หลักภาษาทางจิตวิทยาเพื่อให้เกิดการโน้มน้าวใจ ออกเป็นแนวทางแบบการวิงวอน ขอร้อง เป็นการใช้ลักษณะของคำเพื่อก่อให้เกิดความเห็นใจ เน้นการใช้จังหวะอันนุ่มนวลของภาษาที่แสดงออกไปให้คนอื่นรู้สึกคล้อยตามนั่นเอง

ลักษณะของสารที่ทำให้เกิดการโน้มน้าวใจ

  1. คำเชิญชวน – เป็นการแนะนำเพื่อให้ช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนมากเราจะเห็นว่าการใช้หลักจิตวิทยาทางภาษาประเภทนี้จะแฝงเข้าไปอยู่กับพวกคำขวัญ เพลงปลุกใจ แถลงการณ์ต่างๆ บทความเพื่อใช้ปลุกใจ หรือแม้แต่การพูดของบุคคลสำคัญในโอกาสต่างๆ ในแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ รวมถึงการบอกกล่าวแบบตรงๆ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โดยการใช้หลักจิตวิทยาทางภาษาในด้านนี้ผู้ส่งสารจะบอกวัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการค่อนข้างชัดเจนแต่จะเน้นในเรื่องของการชี้ให้เห็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก มีการบอกวิธีในการปฏิบัติ มีการโน้มน้าวใจว่าหากปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้จะเกิดความภาคภูมิใจมาก
  2. โฆษณา – ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาในด้านใดก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้ภาษาทางหลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความน่าสนใจด้วยกันทั้งสิ้น โดยลักษณะของการโฆษณาเมื่อมีภาษาทางหลักจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องมีรูปแบบคือ พยายามใช้ถ้อยคำแปลกใหม่ สะดุดหู สะดุดตา เลือกใช้วลีสั้นๆ แต่เป็นวลีที่จดจำง่ายและรู้สึกได้ถึงความน่าสนใจ เนื้อหาที่แสดงออกต้องแสดงออกในด้านบวกของสิ่งที่ต้องการโฆษณาออกไป พยายามใช้กลวิธีทางจิตวิทยาเพื่อให้มองเห็นแต่ด้านดีของสิ่งนั้นๆ ที่สำคัญต้องพยายามสื่อให้เห็นเป็นประจำเพื่อให้เกิดการจดจำด้วย

เรื่องของภาษาเป็นสิ่งที่ทุกชนชาติล้วนสร้างภาษาของตนเองขึ้นมา เมื่อมีการนำหลักจิตวิทยาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็จะยิ่งทำให้การใช้ภาษานั้นๆ ดูมีคุณค่ามากขึ้นไปอีก เมื่อเป็นเช่นนี้หลักการทางจิตวิทยาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การใช้ภาษาสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิม