รู้จักจิตวิทยาทั้ง 3 ฝ่ายดังนี้

Behavioral psychologyneww

Brain-Anatomypic

เรื่องของจิตวิทยาทุกวันนี้นับว่ามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก หลายสิ่งหลายอย่างที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในเวลานี้ล้วนแล้วแต่มีเรื่องของจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น ด้วยสภาพสังคมที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นทุกวันส่งผลให้เกิดความซับซ้อนต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตจึงจำเป็นต้องนำเรื่องของจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกัน แม้มองในภาพรวมเรื่องของจิตวิทยาอาจเป็นภาพมุมกว้างที่ไม่สามารถยึดหลักอะไรได้ตายตัวมากนักแต่ถ้าหากมองให้ลึกซึ้งลงไปแล้วจะเห็นว่าหลักของจิตวิทยาจริงๆ จะเน้นอยู่ 3 ฝ่ายหลักๆ ประกอบไปด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

จิตวิทยา 3 ฝ่ายที่น่าสนใจ

  1. จิตวิทยาด้านประสาทชีววิทยา – จิตวิทยาตามแนวคิดนี้เชื่อว่า พฤติกรรมถือเป็นลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมของสมอง ระบบประสาท และระบบอื่นๆ ภายในร่างกายที่ทำงานร่วมกัน เป็นการเชื่อมโยงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในร่างกายโดยเฉพาะในส่วนของสมองและระบบประสาท ถึงกระนั้นการเข้าถึงในฝ่ายนี้ยังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นเหตุผลเพราะสมองของคนเรามีความซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจได้ง่าย ที่สำคัญการศึกษาสมองของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องที่ยากดังนั้นยังจำเป็นต้องใช้การศึกษาอีกเยอะ
  2. จิตวิทยาด้านพฤติกรรม – การศึกษาตัวบุคคลต้องพิจารณาจากพฤติกรรมที่เขาได้แสดงออกมามากกว่าระบบของการทำงานภายใน นั่นทำให้การศึกษาจิตวิทยาในด้านนี้จึงทำได้เฉพาะพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตได้เท่านั้น ขณะที่บางคนก็เรียกว่า จิตวิทยาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง เป็นการศึกษาสิ่งเร้าที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางด้านพฤติกรรม การให้รางวัลและการลงโทษก็จะมีผลต่อพฤติกรรม
  3. จิตวิทยาด้านจิตวิเคราะห์ – ตามทฤษฎีของ Sigmund Freued ระบุเอาไว้ว่า ทฤษฎีของเขาเชื่อว่าพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุ ซึ่งสาเหตุต่างๆ เกิดจากแรงจูงใจไร้สำนึกบางประการมากกว่าแค่การกล่าวออกมาของบุคคลนั้นๆ พฤติกรรมทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นมาสัญชาตญาณที่มีมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งสัญชาตญาณเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นจิตไร้สำนึก เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นกับตนเอง

จริงๆ แล้วเรื่องของจิตวิทยายังคงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและไม่สามารถหาเหตุผลหรือข้อสรุปที่แน่นอนได้ว่าจริงๆ แล้วแต่ละด้านของคนเรานั้นสามารถใช้หลักทางจิตวิทยาหลักไหนมาช่วยในการดำเนินชีวิต แต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักการทางจิตวิทยาก็คือ นี่เป็นสิ่งที่ช่วยให้คนหลายคนสามารถรอดพ้นจากความทุกข์หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้างได้ บางปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยจิตวิทยาด้านใดด้านหนึ่ง เป็นสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นจริงจากหลักของจิตวิทยาที่เราอาจยังไม่เข้าใจแต่สามารถทำได้