หน้าที่ของอาชีพนักจิตวิทยาที่สำคัญ

คำว่านักจิตวิทยาอาจคือภาพรวมเวลาเราเรียกคนที่ทำงานกลุ่มนี้คล้ายๆ กับเวลาเราเรียกหมอ ซึ่งหมอก็มีด้วยกันหลายประเภท เช่น หมอรักษาโรคทั่วไป, หมอฟัน, หมอผ่าตัด, หมอเด็ก เป็นต้น นักจิตวิทยาแต่ละประเภทก็จะมีหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกันออกไป แต่ภาพรวมก็คือการทำงานด้านจิตวิทยาเพื่อให้คนที่มีส่วนร่วมหรือคนที่ต้องการคำปรึกษาได้รับสิ่งดีๆ กลับไปนั่นเอง ลองมาดูหน้าของนักจิตวิทยาแต่ละประเภทว่าทำหน้าที่อะไรกันบ้าง มีความน่าสนใจในอาชีพนั้นๆ ขนาดไหน

หน้าที่สำคัญของเหล่าบรรดานักจิตวิทยา

  1. นักจิตวิทยาด้านสุขภาพ – ส่วนใหญ่นักจิตวิทยาประเภทนี้จะทำหน้าที่ของตนเองในโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ หรือบางคนก็มักเรียกว่าจิตแพทย์ทำนองเดียวกัน อย่างที่เรามักคุ้นเคยคนที่ทำงานด้านนี้ภายในโรงพยาบาล เช่น นักจิตวิทยาเด็ก จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก นอกจากนี้นักจิตวิทยาด้านสุขภาพจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการบำบัดจิตใจ การใช้ยาสำหรับโรคทางจิตเวชด้วย ดังนั้นหน้าที่สำคัญสุดๆ ของพวกเขาก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยด้านจิตเวชเป็นหลัก
  2. นักจิตวิทยาด้านงานวิจัย – ส่วนใหญ่มักทำงานภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าหาความรู้เหมือนกับศาสตร์อื่นๆ หน้าที่หลักๆ ก็คือการศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆ เพื่อนำเสนอให้กับคนทั่วไปกับคนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจิตวิทยารับรู้ ทำหน้าที่วิจัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านจิตวิทยาเป็นหลัก ซึ่งมีการวิจัยหลายๆ รูปแบบด้วยกัน อาทิ การทดลอง การเก็บข้อมูล การลงพื้นที่ เป็นต้น
  3. นักจิตวิทยาด้านอื่นๆ – คนที่เป็นนักจิตวิทยาประเภทนี้อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับ 2 แบบแรกแต่ก็ยังคงมีการใช้เรื่องของจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ในการทำงานของตนเอง เช่น นักจิตวิทยาที่เป็นวิทยากรต่างๆ ทำหน้าที่ในการพูดเรื่องราวของจิตวิทยา การโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง ให้คล้อยตามกับความรู้ด้านจิตวิทยา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยาด้านอื่นๆ ที่ยังมีความสำคัญ เช่น นักจิตวิทยาที่ทำงานในศาล ในเรือนจำ ที่ต้องคอยพูดคุย โน้มน้าวจิตใจผู้ที่อยู่ตรงหน้าให้มองภาพของความเป็นจริง โน้มน้าวให้บอกเรื่องจริง เป็นต้น
  4. บุคคลที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา – คือกลุ่มบุคคลเหล่านี้อาจมีความรู้ด้านจิตวิทยาแต่ว่าไม่ใช่นักจิตวิทยาโดยตรง เป็นไปได้ว่าเคยอบรมหลักสูตรจิตวิทยา หรือบางคนอาจจบด้านจิตวิทยาจริงแต่ไมได้ใช้งานตามแบบ 3 ประเภทแรก แต่เลือกมาใช้กับส่วนหนึ่งของหน้าที่การงาน เช่น การเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลที่คัดสรรบุคคลเข้าทำงาน, การเป็นหัวหน้าที่ต้องควบคุมลูกน้องจำนวนมาก หรือแม้แต่อาจารย์ฝ่ายแนะแนวที่จะต้องทำหน้าที่แนะแนวนักเรียนผู้กำลังจะจบการศึกษา เป็นต้น

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหน้าที่สำคัญสำหรับผู้มีอาชีพเป็นนักจิตวิทยาเท่านั้น แต่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักที่เราพบเห็นได้บ่อยๆ