จิตวิทยาทางการตลาด

washpsa

เรียนรู้ และเข้าในในเรื่อง จิตวิทยาทางการตลาด

ธุรกิจย่อมสำคัญกับชีวิตของเรามากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่หรือเล็กก็ตาม เรามองว่าการทำธุรกิจส่วนตัวนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จอีกจุดหนึ่งในชีวิต แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราโตขึ้นเรื่องๆ และใช้ควบคู่กับจิตวิทยาต่อผู้บริโภคพร้อมๆกัน  สิ่งแรกที่เราจะมาพูดถึง คือ การเลือกซื้อสินค้าของมนุษย์โดยปกติ หรือที่เรียกกันว่า ( psychological factors ) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในของผู้บริโภคโดยตรง โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น มีปัจจัยอยู่ 4 อย่าง คือ การจูงใจให้ซื้อสินค้า ความเชื่อว่าสินค้านั้นดี การรับรู้ และทัศนคติการเลือกซื้อต่อสินค้านั้นๆ

บุคคลๆหนึ่งมีความคิดที่ต่างกันออกไป และขึ้นอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความต้องการบางอย่าง ที่ก่อให้เกิดแนวคิดที่อยากได้ในขณะนั้นๆ ซึ่งเกิดจากภาวะความตึงเครียด  เช่น เกิดอาการหิว เกิดอาการอยากได้ในเวลานั้นๆ หรือสิ่งที่เรียกว่า แรงจูงใจ

( motive ) เมื่อแรงกระตุ้นเพียงพอแล้ว หรือเกิดความกดดันที่มากพอ จะจูงใจ ให้บุคคลนั้นเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อความ ต้องการ ของตนเอง

สิ่งที่เราได้จากการวิเคราะห์ของผู้บริโภคแล้ว ควรปรับปรุง และคิดในสิ่งที่กำลังจะออกไปสู่ผู้บริโภค อย่างจริงจัง อย่างเช่น จิตวิทยาทางด้านสายตาของมนุษย์ สินค้าที่อยู่ระหว่างสายตาของคนเรา จะมองสิ่งนั้น และให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากกว่า สินค้าที่อยู่ด้านล่าง หรือว่าสูงเกินไป ทำให้สินค้าที่วาง ขนานกับสายตานั้นขายได้ง่าย และผู้บริโภคกล้าตัดสินใจซื้อมากกว่า